Български

Търси

Регламент

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679

 

Таксиметрова компания „Такси-С-Експрес“ АД е юридическо лице, с адрес на управление Република България, град София,  ул. „Житница“ № 23,  регистрирано в Агенция по вписванията с ЕИК № 130077936, с основен предмет на дейност: извършване на таксиметрови услуги на територията на гр. София. В изпълнение на тази си дейност таксиметрова компания „Такси-С-Експрес“ АД е регистриран превозвач за извършване на таксиметров превоз на пътници по смисъла на Закона за автомобилните превози /ЗАП/.

Като администратор на лични данни „Такси-С-Експрес“ АД обработва различни документи, информация на магнитни и сървърни носители, някой от които съдържат лични данни по смисъла на Закона за защита на личните данни /ЗЗЛД/. С личните данни се оперира за нуждите на дейността на компанията, като в поредица от вътрешно нормативни документи е определено целите и средствата как това да се случва. Събирането, обработването и съхранението на личните данни е нормативно определенено в законовата и подзаконовата база, която регламентира дейността на дружеството, като превозвач по смисъла на ЗАП. В компанията има създаден ред за унищожаване на документи, магнитни и сървърни носители. Всички тези процедури са разписани в „Инструкция за мерките за защита на личните данни в таксиметрова компания „Такси-С-Експрес” АД , която е съгласувана с Комисията за защита на личните данни. Със Заповеди на изпълнителният директор са определени лицата, които оперират с лични данни в таксиметровата компания и зоните за контролиран достъп в които се оперира с лични данни в компанията.

„Такси-С-Експрес” АД не предава /трансферира/ лични данни, както и каквито и да е било други данни в други държави членки на Европейския съюз и/или извън него. В таксиметровата компания е предоставена възможност и права /право на достъп, коригиране или изтриване на лични данни, ограничаване на обработването, възражение срещу обработването, преносимост на данните/ на субектите, чиито данни се обработват, като в различни документи е посочен реда и начина за упражняване на тези права. При упражняване на правото на изтриване и/или ограничаване на обработката на личните данни от страна на субекта /доброволно предоставил тези данни/, в срока на действие на договора между него и “Такси-С-Експрес” АД, договорните отношения се прекратяват.

Лице за контакт:

инж.Виктор Груев

Тел. 02 855 41 95

e-mail: dpo@taxi91280.comЗа контакт:

София, 1618, бул. Цар Борис III № 136 В

   Тел.: 02 855 6012; 02 855 6013

   Ел. поща: office@taxi91280.com

 

Последвайте ни:

  • Facebook
  • Linkedin
© 2022 Всички права запазени